⭐⭐⭐⭐ 7.7
Người Muốn
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Tử Vong Bắt Đầu
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.1
Đạp Trời Không Vết
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 4.8
Thuộc Tính Của Ta Tu Hành Đời Người
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Chẳng Lẽ Ta Là Thần
Huyền ảo
⭐⭐ 2.4
Bất Hủ Huyễn Hoặc Thiên Đế
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐ 4.5
Thời Gian Tuần Hoàn: Bắt Đầu Liền Bị Lục Phiến Môn Bắt Giữ
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 4.2
Làm Phép Chư Thiên
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 4.6
Công Lược Cực Phẩm
Ngôn tình
⭐⭐⭐⭐ 8
Giải Trí Xuân Thu
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 4.5
Nhất Mạnh Phản Hệ Thống Sáo Lộ
Tiên hiệp
Thân Là Ta Của Ma Tộc Thế Nào Tại Danh Môn Chính Phái Làm Nằm Vùng
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Vấn Kính
Huyền ảo
Bản Thần Còn Không Có Chết Nè!
Tiên hiệp
⭐⭐ 3.2
Đạo Lữ Hung Mãnh Cũng Trùng Sinh Rồi
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 4.3
Ta Đem Thấp Võ Luyện Thành Tiên Võ
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.5
Tu Hành Này Thế Giới Không Quá Bình Thường
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 4
Trong Lịch Sử Mạnh Nhất Người Ở Rể
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.9
Cẩu Tại Thế Giới Quỷ Thần
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 8
Nhất Thế Chi Tôn
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 4.7
Thần Bí Buông Xuống
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Đạo Quỷ Dị Tiên
Huyền ảo
Cẩu Tại Quỷ Thần Man Hoang Thế Giới
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 7.6
Nương Sơn 108 Thiếu Nữ Sao
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Vạn Gái Không Chặn Chi Dũng
Huyền ảo