Tổng hợp 1439 chương Thêm text
Chương từ 1 tới 479 cần đăng nhập để xem nội dung. Chương từ 480 tới 1439 cần quyền hạn 1 để xem nội dung.
Chương 1: Đỏ thẫm 1.
Bộ thứ nhất thằng hề
Chương 2: Tình huống 2.
Bộ thứ nhất thằng hề
Chương 3: Melissa 3.
Bộ thứ nhất thằng hề
Chương 4: Xem bói 4.
Bộ thứ nhất thằng hề
Chương 5: Nghi thức 5.
Bộ thứ nhất thằng hề
Chương 6: Người phi phàm 6.
Bộ thứ nhất thằng hề
Chương 7: Danh hiệu 7.
Bộ thứ nhất thằng hề
Chương 8: Thời đại mới 8.
Bộ thứ nhất thằng hề
Chương 9: Bút ký 9.
Bộ thứ nhất thằng hề
Chương 10: Trạng thái bình thường 10.
Bộ thứ nhất thằng hề
Chương 11: Trù nghệ chân chính 11.
Bộ thứ nhất thằng hề
Chương 12: Lần nữa đến cửa 12.
Bộ thứ nhất thằng hề
Chương 13: Người gác đêm 13.
Bộ thứ nhất thằng hề
Chương 14: Kẻ thông linh 14.
Bộ thứ nhất thằng hề
Chương 15: Thỉnh mời 15.
Bộ thứ nhất thằng hề
Chương 16: Bắt chó đi cày 16.
Bộ thứ nhất thằng hề
Chương 17: Bộ hành động đặc thù 17.
Bộ thứ nhất thằng hề
Chương 18: Khởi nguyên và nguyên nhân 18.
Bộ thứ nhất thằng hề
Chương 19: Vật phong ấn 19.
Bộ thứ nhất thằng hề
Chương 20: Dunn dễ quên 20.
Bộ thứ nhất thằng hề
Chương 21: Tha hương ngộ cố tri 21.
Bộ thứ nhất thằng hề
Chương 22: Danh sách lúc đầu 22.
Bộ thứ nhất thằng hề
Chương 23: Vũ khí trợ thủ 23.
Bộ thứ nhất thằng hề
Chương 24: Tiết kiệm chăm lo việc nhà 24.
Bộ thứ nhất thằng hề
Chương 25: Giáo đường 25.
Bộ thứ nhất thằng hề
Chương 26: Luyện tập 26.
Bộ thứ nhất thằng hề
Chương 27: Huynh muội ba bữa tối của người 27.
Bộ thứ nhất thằng hề
Chương 28: Hội Mật tu 28.
Bộ thứ nhất thằng hề
Chương 29: Nghề nghiệp” cùng sự tình nhà ở đều là nghiêm túc 29.
Bộ thứ nhất thằng hề
Chương 30: Mới bắt đầu 30.
Bộ thứ nhất thằng hề
Chương 31: Ma dược 31.
Bộ thứ nhất thằng hề
Chương 32: Linh thị 32.
Bộ thứ nhất thằng hề