Tổng hợp 2252 chương Thêm text
Danh sách chương tiết được liên kết tới nguồn ngoài . Bạn có thể bấm [ Đổi mới] để cập nhật theo nguồn ngoài.
Chương từ 1 tới 750 cần đăng nhập để xem nội dung. Chương từ 751 tới 2252 cần quyền hạn 1 để xem nội dung.
Chương 1: Kiếp sau mộng tỉnh thế sự càng 1.
Quyển 1: Sơ cuốn sáu —— tắc lên giáo gối
Chương 2: Lắc nến đỏ ảnh nhớ lại bình sinh (thượng) 2.
Quyển 1: Sơ cuốn sáu —— tắc lên giáo gối
Chương 2: Lắc nến đỏ ảnh nhớ lại bình sinh (hạ) 3.
Quyển 1: Sơ cuốn sáu —— tắc lên giáo gối
Chương 3: Phòng ốc sơ sài há giảm ý Thư Kiếm (thượng) 4.
Quyển 1: Sơ cuốn sáu —— tắc lên giáo gối
Chương 3: Phòng ốc sơ sài há giảm ý Thư Kiếm (hạ) 5.
Quyển 1: Sơ cuốn sáu —— tắc lên giáo gối
Chương 4: Dị giới duyên theo thiên địa thành 6.
Quyển 1: Sơ cuốn sáu —— tắc lên giáo gối
Chương 5: Tâm niệm hôn ân nghĩ toàn hiếu (thượng) 7.
Quyển 1: Sơ cuốn sáu —— tắc lên giáo gối
Chương 5: Tâm niệm hôn ân nghĩ toàn hiếu (hạ) 8.
Quyển 1: Sơ cuốn sáu —— tắc lên giáo gối
Chương 6: Khí quán văn võ cùng thế tranh (thượng) 9.
Quyển 1: Sơ cuốn sáu —— tắc lên giáo gối
Chương 6: Khí quán văn võ cùng thế tranh (hạ) 10.
Quyển 1: Sơ cuốn sáu —— tắc lên giáo gối
Chương 7: Trong miếu Phi Tướng phong ba dậy (thượng) 11.
Quyển 1: Sơ cuốn sáu —— tắc lên giáo gối
Chương 7: Trong miếu Phi Tướng phong ba dậy (hạ) 12.
Quyển 1: Sơ cuốn sáu —— tắc lên giáo gối
Chương 8: Đập nồi dìm thuyền chuyên quyền vạch (thượng) 13.
Quyển 1: Sơ cuốn sáu —— tắc lên giáo gối
Chương 8: Đập nồi dìm thuyền chuyên quyền vạch (hạ) 14.
Quyển 1: Sơ cuốn sáu —— tắc lên giáo gối
Chương 9: Phố xá sầm uất tới tấp người không yên (thượng) 15.
Quyển 1: Sơ cuốn sáu —— tắc lên giáo gối
Chương 9: Phố xá sầm uất tới tấp người không yên (hạ) 16.
Quyển 1: Sơ cuốn sáu —— tắc lên giáo gối
Chương 10: Sét đánh dây cung động sớm đêm kinh (thượng) 17.
Quyển 1: Sơ cuốn sáu —— tắc lên giáo gối
Chương 10: Sét đánh dây cung động sớm đêm kinh (hạ) 18.
Quyển 1: Sơ cuốn sáu —— tắc lên giáo gối
Chương 11: Tru tâm hoặc thần huyễn thật giả (thượng) 19.
Quyển 1: Sơ cuốn sáu —— tắc lên giáo gối
Chương 11: Tru tâm hoặc thần huyễn thật giả (hạ) 20.
Quyển 1: Sơ cuốn sáu —— tắc lên giáo gối
Chương 12: Cao ốc đem sụt gấp sai được (thượng) 21.
Quyển 1: Sơ cuốn sáu —— tắc lên giáo gối
Chương 12: Cao ốc đem sụt gấp sai được (trong) 22.
Quyển 1: Sơ cuốn sáu —— tắc lên giáo gối
Chương 12: Cao ốc đem sụt gấp sai được (hạ) 23.
Quyển 1: Sơ cuốn sáu —— tắc lên giáo gối
Chương 13: Oai hùng thiết kỵ hàn gan tặc (thượng) 24.
Quyển 1: Sơ cuốn sáu —— tắc lên giáo gối
Chương 13: Oai hùng thiết kỵ hàn gan tặc (trong) 25.
Quyển 1: Sơ cuốn sáu —— tắc lên giáo gối
Chương 13: Oai hùng thiết kỵ hàn gan tặc (hạ) 26.
Quyển 1: Sơ cuốn sáu —— tắc lên giáo gối
Chương 14: Bụi lộc cộc nói phạm binh hồ (thượng) 27.
Quyển 1: Sơ cuốn sáu —— tắc lên giáo gối
Chương 14: Bụi lộc cộc nói phạm binh hồ (trong) 28.
Quyển 1: Sơ cuốn sáu —— tắc lên giáo gối
Chương 14: Bụi lộc cộc nói phạm binh hồ (hạ) 29.
Quyển 1: Sơ cuốn sáu —— tắc lên giáo gối
Chương 15: Ba mũi tên ra kỳ tuyệt hậu hoạn (thượng) 30.
Quyển 1: Sơ cuốn sáu —— tắc lên giáo gối
Chương 15: Ba mũi tên ra kỳ tuyệt hậu hoạn (trong) 31.
Quyển 1: Sơ cuốn sáu —— tắc lên giáo gối
Chương 15: Ba mũi tên ra kỳ tuyệt hậu hoạn (hạ) 32.
Quyển 1: Sơ cuốn sáu —— tắc lên giáo gối