Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 0 từ
7 tháng tr. 0 chữ

Bạn không đủ quyền hạn để xem chương 1.

Quyền hạn tối thiểu để xem chương hiện tại: 0

Bạn chưa đăng nhập, hãy bấm biểu tượng bên phải màn hình để đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản mới.

Quy ước quyền hạn xem chương:

  • Bạn cần quyền hạn tối thiểu là 1 để xem các chương tiết từ nguồn Tổng hợp.
  • Bạn cần quyền hạn tối thiểu là 2 để xem các chương tiết từ nguồn cá nhân (bắt đầu bằng @)
  • Bạn cần quyền hạn tối thiểu là 3 để xem các chương tiết từ các nguồn ngoài (bắt đầu bằng !)

Lưu ý: 1/3 chương đầu của một nguồn truyện thường được đặc cách giảm quyền hạn xuống một bậc so với giá trị mặc định.

Lưu ý 2: Quyền hạn xem nội dung của danh sách chương người dùng có thể thay đổi theo thiết đặt của cá nhân người dùng.