Xuất xứ: Tất cả Chivi Yousuu Của bạn
leelee · 7 ngày trước*
6
711 lượt

Tổng quan

  • Cẩu thả tu tiên, trồng cây luyện đan, vẽ phù luyện khôi lỗi
  • Kim thủ chỉ là chư thiên bảo giám giúp main xuyên qua các thế giới nhờ đó lấy được tài nguyên từ nhiều thế giới.
  • Đánh giá trên lương thảo chút

Điểm sáng

  • Thoái mái điểm nhiều
  • Không não tàn
  • Có sáng ý

Độc điểm

  • hiện chưa có