.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 709 từ
18 chữ

Thêm điểm liền xong việc rồi, đừng chỉnh những đầu này ba não rồi