.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 208 từ
3 chữ

Ta ghi