.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 1 từ
163 chữ

Đầy sao khen ngợi đề cử tuyệt vời. Treo không nữ chính nguyên sinh cổ đại. Cha mẹ nữ chính thầy cúng bà cốt nhân vật tầng đáy, nữ chính sống sót nhường gia đình mẹ nữ chính dựa vào giả vờ nữ chính cậu bé, trước mắt nữ chính giới tính chân thật chỉ cha mẹ biết rõ. Nữ chính thông tuệ, nỗ lực, thạo đời, thông thấu, thiện lương, tinh thần trách nhiệm, nạp tại nói mẫn tại được, gần hai năm nhìn thấy qua số một số hai nữ chính lớn chân chính ưu tú. Tác giả không có mãnh liệt phát ra quan điểm nào đó, nhưng là nữ chính của nàng đã khiến người đau lòng cũng khiến người hướng về, tất cả mọi người đề cử mãnh liệt quan sát.