.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 0 từ
80 chữ

Tổng mạn hậu cung, xem hết quỷ diệt tử thần.

Bản này khó được lam thiết lập nhân vật nhuộm không làm sao toác, vai chính thời điểm cùng nhuộm lam cùng nơi làm chuyện xấu cũng không low. So với thông thường vai chính trong đồng nhân một lời khó nói hết tính cách tốt rất nhiều.

Tác giả cũ Faloo rồi, chất lượng cam đoan.