.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 64 từ
16 chữ

Tm của ai lừa ta thúc ngựa cùng thúc ân thường ngày?