.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 1415 từ
72 chữ

Tại tấu chương của khởi điểm nói trong nhìn thấy một điều Thần bình luận, cười phun rồi:

Kẻ Khờ: Ta vừa bồi Thiên sứ chi vương Amon chơi một trò chơi trận.

Thành viên Hội Tarot: Xin hỏi ngài tại trận này trong trò chơi sắm vai nhân vật ?

Kẻ Khờ: Đồ chơi.