.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 8553 từ
2 chữ

🐴