.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 0 từ
9 chữ

Vai chính vị dương cương hun đến ta rồi