.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 5 từ
118 chữ

Như hành văn, chi tiết không. Vai chính bệnh tâm thần ngu xuẩn, khó mà thay vào. Thế giới quan hai bên không hiểu ra sao, tuy nhiên biết rõ hố đều sớm giờ đào, kế tiếp khẳng định sẽ tròn lên, nhưng loại này tại một đoàn trong sương mù quan cảm xem đọc kém phi thường. Mặt khác hiện tại loại tiểu thuyết này cũng một bộ mô bản cố định rồi, vai chính bệnh tâm thần + đen sâu tàn bối cảnh thế giới, ta liền muốn xem xem sảng văn không như thế trắng ah.