.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 117 từ
161 chữ

Xếp hạng: 4/10

Loại hình: Tiếng lòng lưu; hệ thống.

Tiền kỳ: Như hành văn độ lệch; nhân vật miêu tả không; tình tiết xem điểm ở chỗ tiểu bạch văn phản sáo lộ, thực tế thể nghiệm bởi vì mỗi cái vai chính tiểu bạch văn đại loạn đấu, đọc bằng vào tươi mới còn tính không sai, nhưng rất nhanh liền ngấy rồi; ngoài ra bản sách này trừ ra phản bên ngoài sáo lộ, kịch cảm tình / chủ tuyến gì gì đó dựa vào thuần, một điểm ý tứ không có.

Trung hậu kỳ: Lên kệ vì sách này bước vào tiêu chí trung hậu kỳ, về sau lại nước lại nát, đề nghị là Run.

Tổng kết: Tiền kỳ có thể tuỳ tiện xem xem.