.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 0 từ
69 chữ

Bản người sách đẩy này rất nhiều, liền không nhiều nói rồi

Nước hải tặc chủ thế giới phải muốn chết, độc nhỏ không ngừng, ta cơ bản xem cái mục lục liền nhảy qua. Bản sao thế giới không sai, gọn gàng linh hoạt, ta đều đặt mua thế giới bản sao, ha ha ha ha