.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 232 từ
26 chữ

Có máu có thịt, tình tiết chặt chẽ, 50 chương nhiều đem một câu chuyện đặc sắc hiện ra đi ra