Trang đang phát triển. Nếu gặp lỗi hãy liên hệ qua kênh Discord hoặc trang Facebook.
.
Máy dịch: V1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 232 từ
79 chữ