.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 57 từ
59 chữ

Như hành văn, tiền kỳ một tiểu thuyết nhẹ Nhật cỗ + mùi vị tản văn, chút tách rời khó thay vào. Vai chính quá fế vật rồi, cảm giác sướng không đủ. Hai nữ chính nói không lên làm người ta yêu thích, đường tình cảm trò đùa giống trò chơi gia đình.