.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 57 từ
56 chữ

Xem đến 239.

Trung nhị phát ngôn ta cũng không phải là không thể chịu đựng, light novel ban đầu như thế. Nhưng mà so với tác phẩm đồng loại của thành công, sách này thì không lưu loát cảm giác cọ xát, sai lầm tác giả.