.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 8553 từ
24 chữ

Có thể nghe đến bên ngoài tại sàn sạt dị vang, lại tiết lộ một loại tịch tĩnh của quỷ dị.