.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 122 từ
76 chữ

Phi khoe mẽ đánh mặt sảng văn, cơm chó thường ngày bình thản, độ ngọt còn có thể, sẽ không nhường người phát ngấy. Tình tiết trôi chảy, hành văn còn được. Ps: Tác giả không muốn nằm mơ rồi, sẽ dạng này quan ái phú bà nữ của ngươi không biết , chỉ chơi bùi nhùi sắt già bảo bối.