.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 559 từ
26 chữ

Theo âm nhạc đến toán học, theo sinh vật đến vật lý, chép ra kỹ thuật, chép ra trình độ!