.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 939 từ
86 chữ

Bất kể quái thú nhỏ ghi bao lâu, bất kể chúng Long Không chiến nhiều vui, bất kể Hàn diệt môn đánh mặt nhiều sướng, ta tình tiết chú ý nhất thuỷ chung chỉ một cái: Gian tướng nghỉ đêm giường rồng ngày, sau manh ngọc thể ngang dọc lúc. Tỉnh ngộ nha, quái thú nhỏ! Cùng đẩy mạnh nghị hội dân chủ, không bằng đẩy mạnh thâm cung manh manh!