.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 939 từ
41 chữ

Thần tác tiền kỳ, về sau Bắc Tống phổ biến chế độ đại nghị, cứng bẻ tình tiết, lại cho nước Liêu mở đảo ngược ngón tay vàng, phong cách giảm xuống một đoạn.