.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 0 từ
50 chữ

Tuy nhiên sảng văn phổ phổ thông thông, nhưng còn rất không sai.

Thực toàn dựa phụ trợ đồng hành, tác giả khác hiện tại rất nhiều liền sảng văn cơ bản nhất đều ghi không tốt.