.
Máy dịch: v1 Thời gian dịch: 0ms Từ điển riêng: 0 từ
189 chữ

Đọc thoải mái phi thường một bản sảng văn, vai chính mở đầu mấy trương trong nhanh chóng dẫn vào nhân vật khả năng sẽ người cảm thấy chút đột ngột, đến cảm giác phía sau kỳ thật ghi rất không sai, không cần quá mang đầu óc cũng không phải hoàn toàn không mang loại kia đầu óc đi xem.

Trên thực tế chỉ cần nhân vật nguyên tác không toác lại nói lời phù hợp hình tượng nhân vật nguyên bản, vai chính không phải quá chừng lesor hoặc là giết loại tác phẩm đồng nhân của tính cách kia muội chứng đạo, ta phát hiện ta đều có thể đọc đi xuống. Hoàn cảnh hiện tại chỉ cầu đọc sách đọc thoải mái liền được, quá chừng cài độc điểm của chi tiết kỳ thật hoàn toàn có thể coi nhẹ, không bằng nói chút độc điểm Ưu Thư Võng nâng lên không xem bình luận căn bản phát hiện không được.