Tể Chấp Thiên Hạ Số lượng từ: 939

Tải từ điển về máy
Giới hạn số lượng từ:
Bao gồm các từ trong:
Định dạng:
# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 赵隆
Triệu Long
Tên người
Bình Linhh Chung 13/03/2021
2 甘谷
Cam Cốc
Tên địa danh
Bình Linhh Chung 12/03/2021
3 齐隽
Tề Tuyển
Tên người
Bình Linhh Chung 12/03/2021
4 黎清
Lê Thanh
Tên người
Bình Linhh Chung 12/03/2021
5 种师道
Chủng Sư Đạo
Tên người
Bình Linhh Chung 12/03/2021
6 韩某
Hàn mỗ
Tên người
Bình Linhh Chung 12/03/2021
7 王舜臣
Vương Thuấn Thần
Tên người
Bình Linhh Chung 12/03/2021
8 薛廿八
Tiết Nhập Bát
Tên người
Bình Linhh Chung 12/03/2021
9 黄大瘤
Hoàng Đại Lựu
Tên người
Bình Linhh Chung 12/03/2021
10 普修
Phổ Tu
Tên người
Bình Linhh Chung 12/03/2021
11 张克定
Trương Khắc Định
Tên người
Bình Linhh Chung 12/03/2021
12 刘三
Lưu Tam
Tên người
Bình Linhh Chung 12/03/2021
13 妙心
Diệu Tâm
Tên người
Bình Linhh Chung 12/03/2021
14 净慧
Tịnh Tuệ
Tên người
Bình Linhh Chung 12/03/2021
15 吴衍
Ngô Diễn
Tên người
Bình Linhh Chung 12/03/2021
16 王九
Vương Cửu
Tên người
Bình Linhh Chung 12/03/2021
17 周凤
Chu Phượng
Tên người
Bình Linhh Chung 12/03/2021
18 韩三
Hàn Tam
Tên người
Bình Linhh Chung 12/03/2021
19 横渠
Hoạnh Cừ
Tên người
Bình Linhh Chung 12/03/2021
20 刘久
Lưu Cửu
Tên người
Bình Linhh Chung 12/03/2021
21 黄德用
Hoàng Đức Dụng
Tên người
Bình Linhh Chung 12/03/2021
22 陈举
Trần Cử
Tên người
Bình Linhh Chung 12/03/2021
23 李癞子
Lý Lại Tử
Tên người
Bình Linhh Chung 12/03/2021
24 韩玉昆
Hàn Ngọc Côn
Tên người
Bình Linhh Chung 12/03/2021
25 张载
Trương Tái
Tên người
Bình Linhh Chung 12/03/2021
26 韩菜园
Hàn Thái Viên
Tên người
Bình Linhh Chung 12/03/2021
27 韩云娘
Hàn Vân Nương
Tên người
Bình Linhh Chung 12/03/2021
28 邵雍
Thiệu Ung
Tên người
Bình Linhh Chung 12/03/2021
29 韩家
Hàn gia
Tên người
Bình Linhh Chung 12/03/2021
30 姓韩
họ Hàn
Tên người
Bình Linhh Chung 12/03/2021
31 熙宁
Hi Ninh
Tên người
Bình Linhh Chung 12/03/2021
32 姓李
họ Lý
Tên người
Bình Linhh Chung 12/03/2021
33 吉甫
Cát Phủ
Tên người
Bình Kak31 Chung 16/12/2020
34 吕公著
Lã Công Trứ
Tên người
Bình Kak31 Chung 16/12/2020
35 刘易
Lưu Dịch
Tên người
Bình Kak31 Chung 16/12/2020
36 王介甫
Vương Giới Phủ
Tên người
Bình Kak31 Chung 16/12/2020
37 韩稚圭
Hàn Trĩ Khuê
Tên người
Bình Kak31 Chung 16/12/2020
38 张戬
Trương Tiễn
Tên người
Bình Kak31 Chung 16/12/2020
39 游景
Du Cảnh
Tên người
Bình Kak31 Chung 16/12/2020
40 游师雄
Du Sư Hùng
Tên người
Bình Kak31 Chung 16/12/2020
41 种建中
Chủng Kiến Trung
Tên người
Bình Kak31 Chung 16/12/2020
42 经略使
Kinh Lược Sử
Tên người
Bình Kak31 Chung 14/12/2020
43 市易
thị dịch
Danh từ khác
Bình Kak31 Chung 14/12/2020
44 机宜
cơ nghi
Danh từ khác
Bình Kak31 Chung 14/12/2020
45 朝官
triều quan
Danh từ khác
Bình Kak31 Chung 14/12/2020
46 延州
Diên Châu
Tên địa danh
Bình Kak31 Chung 14/12/2020
47 枢密使
Xu Mật Sứ
Tên người
Bình Kak31 Chung 14/12/2020
48 东京
Đông Kinh
Tên địa danh
Bình Kak31 Chung 14/12/2020
49 李师中
Lý Sư Trung
Tên người
Bình Kak31 Chung 14/12/2020
50 子厚
Tử Hậu
Tên người
Bình Kak31 Chung 14/12/2020