Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Phòng Học Chủ Nghĩa Thực Lực Tối Thượng Của Hikigaya [-wytt4kkj]

Từ điển riêng cho bộ truyện [Phòng Học Chủ Nghĩa Thực Lực Tối Thượng Của Hikigaya]

Số lượng từ: 432

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 堀、堀北桑
Hori, Horikita-san
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
2 堀北桑
Horikita-san
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
3 雪之下桑
Yukinoshita-san
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
4 月城桑
Tsukishiro-san
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
5 店员桑
nhân viên cửa hàng-san
nh
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
6 龙、龙园桑
Ryū, Ryūen-san
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
7 椎名酱
Shiina-chan
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
8 真锅酱
Manabe-chan
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
9 伊吹酱
Ibuki-chan
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
10 真希酱
Maki-chan
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
11 雫酱
Shizuku-chan
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
12
Shizuku
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
13 枫花酱
Fūka-chan
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
14 堀北酱
Horikita-chan
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
15 轻井泽酱
Karuizawa-chan
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
16 轻井泽酱
Karuizawa-chan
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
17 铃音酱
Suzune-chan
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
18 铃音酱
Suzune-chan
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
19 波琉加酱
Haruka-chan
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
20 南云君
Nagumo-kun
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
21 小企君
Hikki-kun
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
22 山内春树君
Yamauchi Haruki-kun
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
23 二宫君
Nimiya-kun
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
24 二宫
Nimiya
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
25 石仓君
Ishikura-kun
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
26 最高杰作君
kiệt tác tối cao-kun
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
27 清隆君
Kiyotaka-kun
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
28 阿尔伯特君
Albert-kun
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
29 比企谷八幡君
Hikigaya Hachiman-kun
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
30 柴田君
Shibata-kun
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
31 男友君
bạn trai-kun
nh
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
32 神崎君
Kanzaki-kun
Nr
Cao Numeron Chung 47 giờ trước
33 洋介君
Yōsuke-kun
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
34 石崎君
Ishizaki-kun
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
35 Redhair君
Redhair-kun
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
36 山田君
Yamada-kun
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
37 野村君
Nomura-kun
Nr
Bình Numeron Chung 47 giờ trước
38 铃木英俊
Suzuki Hidetoshi
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
39 铃木
Suzuki
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
40 小田
Oda
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
41 小宫君
Komiya-kun
Nr
Bình Numeron Chung 2 ngày trước
42 坂、坂柳
Sa, Sakayanagi
Nr
Bình Numeron Chung 6 ngày trước
43 神崎
Kanzaki
Nr
Cao Numeron Chung 8 ngày trước
44 等女生
đám nữ sinh
n
Bình Numeron Chung 8 ngày trước
45 西川亮子
Nishikawa Ryōko
Nr
Bình Numeron Chung 9 ngày trước
46 西川
Nishikawa
Nr
Bình Numeron Chung 9 ngày trước
47 石田优介
Ishida Yūsuke
Nr
Bình Numeron Chung 9 ngày trước
48 司城大河
Tsukasaki Taiga
Nr
Bình Numeron Chung 9 ngày trước
49 森重卓郎
Morishige Takurō
Nr
Bình Numeron Chung 9 ngày trước
50 鸟崎一庆
Shimazaki Ikkei
Nr
Bình Numeron Chung 9 ngày trước