Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

[-s7eqaxgb] Tông Sư Võ Đạo

Từ điển riêng cho bộ truyện: Tông Sư Võ Đạo

Số lượng từ: 796

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 路永远
Lộ Vĩnh Viễn
Tên người
Bình stormrages Cộng đồng 01/11/2021
2 吴谯
Ngô Tiều
Tên người
Bình stormrages Cộng đồng 01/11/2021
3 世善
Thế Thiện
Tên người
Bình stormrages Cộng đồng 01/11/2021
4 王悦曦
Vương Duyệt Hi
Tên người
Bình stormrages Cộng đồng 01/11/2021
5 五光
Ngũ Quang
Tên người
Bình stormrages Cộng đồng 01/11/2021
6 冰魄
băng phách
Danh từ khác
Bình stormrages Cộng đồng 01/11/2021
7 王小双
Vương Tiểu Song
Tên người
Bình stormrages Cộng đồng 01/11/2021
8 王确
Vương Xác
Tên người
Bình stormrages Cộng đồng 01/11/2021
9 五火球
năm hoả cầu
Danh từ khác
Bình stormrages Cộng đồng 31/10/2021
10 死部
Tử bộ
Danh từ khác
Bình stormrages Cộng đồng 31/10/2021
11 辛小月
Tân Tiểu Nguyệt
Tên người
Bình stormrages Cộng đồng 31/10/2021
12 吴樵
Ngô Tiều
Tên người
Bình stormrages Cộng đồng 31/10/2021
13 五火九转
ngũ hoả cửu chuyển
Danh từ khác
Bình stormrages Cộng đồng 31/10/2021
14 雷放
Lôi Phóng
Tên người
Bình stormrages Cộng đồng 31/10/2021
15 法图亚
Fatua
Nơi chốn
Bình stormrages Cộng đồng 31/10/2021
16 特坦斯
Tetans
Tên địa danh
Bình stormrages Cộng đồng 31/10/2021
17 库康
Kukang
Tên địa danh
Bình stormrages Cộng đồng 31/10/2021
18 尼罗
Nile
Nơi chốn
Bình stormrages Cộng đồng 31/10/2021
19 奥布拉克
Obrak
Tên người
Bình stormrages Cộng đồng 31/10/2021
20 陌上
Mạch Thượng
Nơi chốn
Bình stormrages Cộng đồng 31/10/2021
21 康城
Khang thành
Nơi chốn
Bình stormrages Cộng đồng 31/10/2021
22 楼元长
Lâu Nguyên Trường
Tên người
Bình stormrages Cộng đồng 31/10/2021
23 花都
Hoa Đô
Tên địa danh
Bình stormrages Cộng đồng 31/10/2021
24 外罡
Ngoại Cương
Tên riêng khác
Cao stormrages Cộng đồng 31/10/2021
25 葛辉
Cát Huy
Tên người
Bình stormrages Cộng đồng 31/10/2021