Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Chúa Cứu Thế Cưỡng Chế Thượng Cương [-b12s07rg]

Từ điển riêng cho bộ truyện [Chúa Cứu Thế Cưỡng Chế Thượng Cương]

Số lượng từ: 35

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 萧陌
Tiêu Mạch
Nr
Bình Numeron Chung 63 ngày trước
2 千惠
Chie
Nr
Bình Numeron Chung 63 ngày trước
3 小早川
Kobayakawa
Nr
Bình Numeron Chung 63 ngày trước
4 方伦
Phương Luân
Nr
Bình Numeron Chung 63 ngày trước
5 宣秦良
Tuyên Tần Lương
Nr
Bình Numeron Chung 63 ngày trước
6 青玄宗
Thanh Huyền tông
Na
Bình Numeron Chung 3 tháng trước
7 血云宗
Huyết Vân tông
Na
Bình Numeron Chung 3 tháng trước
8 和血云
Đã xoá
Nr
Bình Numeron Chung 3 tháng trước
9 西斯
Sith
Nr
Bình Numeron Chung 3 tháng trước
10 费米
Fermi
Nr
Bình Numeron Chung 3 tháng trước
11 凯尔
Kyle
Nr
Bình Numeron Chung 3 tháng trước
12 希尔斯
Hills
Na
Bình Numeron Chung 3 tháng trước
13 洛克希德-马丁
Lockheed - Martin
Na
Bình Numeron Chung 3 tháng trước
14 洛克希德
Lockheed
Na
Bình Numeron Chung 3 tháng trước
15 落日大道
đại lộ Hoàng hôn
Na
Bình Numeron Chung 3 tháng trước
16 菲尔斯
Phills
Nr
Bình Numeron Chung 3 tháng trước
17 安保
bảo an
n
Bình Numeron Chung 3 tháng trước
18 艾克斯
Aix
Na
Bình Numeron Chung 3 tháng trước
19 6:37分
6 giờ 37 phút
nt
Bình Numeron Chung 3 tháng trước
20 6:36分
6 giờ 36 phút
nt
Bình Numeron Chung 3 tháng trước
21 西米
sago
Nr
Bình Numeron Chung 3 tháng trước
22 贝尔花园
Bell Gardens
Na
Bình Numeron Chung 3 tháng trước
23 5点49分
5 giờ 49 phút
nt
Bình Numeron Chung 3 tháng trước
24 艾米
Amy
Nr
Bình Numeron Chung 3 tháng trước
25 早上7点
7 giờ sáng
nt
Bình Numeron Chung 3 tháng trước
26 王薄
Vương Bạc
Nr
Bình Numeron Chung 3 tháng trước
27 6点23分
6 giờ 23 phút
nt
Bình Numeron Chung 3 tháng trước
28 戎哥
Nhung ca
Nr
Bình Numeron Chung 3 tháng trước
29 小戎
tiểu Nhung
Nr
Bình Numeron Chung 3 tháng trước
30 安莎通讯社
thông tấn xã ANSA
Na
Bình Numeron Chung 3 tháng trước
31 美国东海岸
bờ đông nước Mỹ
Na
Bình Numeron Chung 3 tháng trước
32 2021年
năm 2021
nt
Bình Numeron Chung 3 tháng trước
33 张戎
Trương Nhung
Nr
Bình Numeron Chung 3 tháng trước
34 尤莉亚
Julia
Nr
Bình Numeron Chung 3 tháng trước
35 科赫
Koch
Nr
Bình Numeron Chung 3 tháng trước