Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

[-aaga6fp3] Re: Quân Lông Vàng Bắt Đầu Từ Không

Từ điển riêng cho bộ truyện: Re: Quân Lông Vàng Bắt Đầu Từ Không

Số lượng từ: 38

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 小月月
Tiểu Nguyệt Nguyệt
Tên người
Bình Numeron Cộng đồng 2 ngày trước
2 黎叔
Lê thúc
Tên người
Bình Numeron Cộng đồng 3 ngày trước
3 方怡
Phương Di
Tên người
Bình Numeron Cộng đồng 3 ngày trước
4 马原
Mã Nguyên
Tên người
Bình Numeron Cộng đồng 3 ngày trước
5 马大哥
Mã đại ca
Tên người
Bình Numeron Cộng đồng 3 ngày trước
6 幸福教
Hạnh phúc giáo
Nơi sở thuộc
Bình Numeron Cộng đồng 3 ngày trước
7 幸福理论
lý luận hạnh phúc
Trừu tượng
Bình Numeron Cộng đồng 3 ngày trước
8 幸福真理教
Hạnh phúc chân lý giáo
Nơi sở thuộc
Bình Numeron Cộng đồng 3 ngày trước
9 小凉那酱
tiểu Lương Na-chan
Tên người
Bình Numeron Cộng đồng 3 ngày trước
10 凉那酱
Lương Na-chan
Tên người
Bình Numeron Cộng đồng 3 ngày trước
11 宋同学
Tống đồng học
Tên người
Bình Numeron Cộng đồng 3 ngày trước
12 丁小姐
Đinh tiểu thư
Tên người
Bình Numeron Cộng đồng 3 ngày trước
13 丁宁
Đinh Ninh
Tên người
Bình Numeron Cộng đồng 3 ngày trước
14 宋哲
Tống Triết
Tên người
Bình Numeron Cộng đồng 3 ngày trước
15 李强
Lý Cường
Tên người
Bình Numeron Cộng đồng 3 ngày trước
16 王强
Vương Cường
Tên người
Bình Numeron Cộng đồng 3 ngày trước
17 小诚诚
Tiểu Thành Thành
Tên người
Bình Numeron Cộng đồng 3 ngày trước
18 喷漆涂鸦
phun sơn graffiti
Danh từ khác
Bình Numeron Cộng đồng 3 ngày trước
19 禁止转码、禁止模式,下面内容隐藏,请退出模式!
Đã xoá
Đoạn dịch tay
Ẩn Numeron Cộng đồng 3 ngày trước
20 同学会
hội bạn bè
Danh từ khác
Bình Numeron Cộng đồng 3 ngày trước
21 小雪
Tiểu Tuyết
Tên người
Bình Numeron Cộng đồng 3 ngày trước
22 诚君
Thành-kun
Tên người
Bình Numeron Cộng đồng 3 ngày trước
23 ===================
Đã xoá
Tên tác phẩm
Bình Numeron Cộng đồng 5 tháng trước
24 =====================
Đã xoá
Tên tác phẩm
Bình Numeron Cộng đồng 5 tháng trước
25 张杰
Trương Kiệt
Tên người
Bình Numeron Cộng đồng 5 tháng trước