Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

[-8bp9kt6k] Lần Linh Thạch Thứ Bốn Nguy Cơ Tài Chính

Từ điển riêng cho bộ truyện: Lần Linh Thạch Thứ Bốn Nguy Cơ Tài Chính

Số lượng từ: 1131

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 马克章
Mã Khác Chương
Tên người
Bình kingkarus0 Cộng đồng 43 giờ trước
2 祝大少爷
Chúc đại thiếu gia
Tên người
Bình kingkarus0 Cộng đồng 43 giờ trước
3 马师兄
Mã sư huynh
Tên người
Bình kingkarus0 Cộng đồng 2 ngày trước
4 两大利益集团冲突的炮灰
pháo thí trong xung đột đại lợi ích của hai tập đoàn
Đoạn dịch tay
Bình kingkarus0 Cộng đồng 3 ngày trước
5 两大利益集团
Đã xoá
Số lượng từ
Bình kingkarus0 Cộng đồng 3 ngày trước
6 筑基初期
trúc cơ sơ kỳ
Thuộc tính
Bình kingkarus0 Cộng đồng 5 ngày trước
7 小祝
tiểu Chúc
Tên người
Bình kingkarus0 Cộng đồng 5 ngày trước
8 祝会长
Chúc hội trưởng
Tên người
Bình kingkarus0 Cộng đồng 5 ngày trước
9 甩锅
quăng nồi
Cụm động + tân
Bình kingkarus0 Cộng đồng 8 ngày trước
10 谢编辑
Tạ biên tập
Tên người
Bình kingkarus0 Cộng đồng 8 ngày trước
11 1000多万
hơn 1000 vạn
Số từ
Bình kingkarus0 Cộng đồng 9 ngày trước
12 祝家商会
thương hội Chúc gia
Nơi sở thuộc
Bình kingkarus0 Cộng đồng 9 ngày trước
13 茫崖城
thành Mang Nhai
Nơi sở thuộc
Bình kingkarus0 Cộng đồng 9 ngày trước
14 李家商会
thương hội Lý gia
Nơi sở thuộc
Bình kingkarus0 Cộng đồng 9 ngày trước
15 何家商会
thương hội Hà gia
Nơi sở thuộc
Bình kingkarus0 Cộng đồng 9 ngày trước
16 晴雨城
thành Tinh Vũ
Nơi sở thuộc
Bình kingkarus0 Cộng đồng 9 ngày trước
17 何家
Hà gia
Nơi sở thuộc
Bình kingkarus0 Cộng đồng 9 ngày trước
18 东洋商会
thương hội Đông Doanh
Nơi sở thuộc
Bình kingkarus0 Cộng đồng 9 ngày trước
19 蓬来岛
đảo Bồng Lai
Nơi sở thuộc
Bình kingkarus0 Cộng đồng 9 ngày trước
20 未央商会
thương hội Vị Ương
Nơi sở thuộc
Bình kingkarus0 Cộng đồng 9 ngày trước
21 月华城
thành Nguyệt Hoa
Nơi sở thuộc
Bình kingkarus0 Cộng đồng 9 ngày trước
22 玲珑商会
thương hội Linh Lung
Nơi sở thuộc
Bình kingkarus0 Cộng đồng 9 ngày trước
23 璇玑城
thành Toàn Cơ
Nơi sở thuộc
Bình kingkarus0 Cộng đồng 9 ngày trước
24 槐山商会
thương hội Núi Hoè
Nơi sở thuộc
Bình kingkarus0 Cộng đồng 9 ngày trước
25 南蛮州
châu Nam Man
Nơi sở thuộc
Bình kingkarus0 Cộng đồng 9 ngày trước