Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!

Chào Buổi Sáng! Người Làm Công Tam Quốc [-78js5e1k]

Từ điển riêng cho bộ truyện [Chào Buổi Sáng! Người Làm Công Tam Quốc]

Số lượng từ: 1170

# Trung Nghĩa Việt Phân loại Ư.t Người dùng Cách lưu Cập nhật
1 张子布
Trương Tử Bố
Nr
Bình kingkarus0 Chung 42 giờ trước
2 吴侯
Ngô hầu
nh
Bình kingkarus0 Chung 42 giờ trước
3 乐陵侯
Nhạc Lăng hầu
nh
Bình kingkarus0 Chung 2 ngày trước
4 平原公
Bình Nguyên công
nh
Bình kingkarus0 Chung 2 ngày trước
5 杨德祖
Dương Đức Tổ
Nr
Bình kingkarus0 Chung 2 ngày trước
6 陈肃
Trần Túc
Nr
Bình kingkarus0 Chung 2 ngày trước
7 明燕主
Minh Yến chủ
nh
Bình kingkarus0 Chung 2 ngày trước
8 乐毅
Nhạc Nghị
Nr
Bình kingkarus0 Chung 2 ngày trước
9 乐毅攻
Đã xoá
nh
Bình kingkarus0 Chung 2 ngày trước
10 燕将
Yến tướng
nh
Bình kingkarus0 Chung 2 ngày trước
11 乐毅攻
Nhạc Nghị công
nh
Bình kingkarus0 Chung 2 ngày trước
12 成都
thành đô
Na
Bình kingkarus0 Chung 2 ngày trước
13 刘循
Lưu Tuần
Nr
Bình kingkarus0 Chung 2 ngày trước
14 下邳
Hạ Phi
Na
Cao kingkarus0 Chung 2 ngày trước
15 秦胡
hồ Tần
Na
Bình kingkarus0 Chung 2 ngày trước
16 20智
Đã xoá
nl
Bình kingkarus0 Chung 3 ngày trước
17 20智
20 trí
nl
Bình kingkarus0 Chung 3 ngày trước
18 东四道
đường Đông Tứ
Na
Bình kingkarus0 Chung 3 ngày trước
19 广阳门
Quảng Dương môn
Na
Bình kingkarus0 Chung 3 ngày trước
20 名将
danh tướng
nh
Bình kingkarus0 Chung 3 ngày trước
21 朱儁
Chu Tuấn
Nr
Bình kingkarus0 Chung 3 ngày trước
22 我非长
ta không phải là trưởng
xt
Bình kingkarus0 Chung 4 ngày trước
23 元图
Nguyên Đồ
Nr
Bình kingkarus0 Chung 4 ngày trước
24 睢阳
Tuy Dương
Na
Bình kingkarus0 Chung 4 ngày trước
25 孝文皇帝
Hiếu Văn hoàng đế
nh
Bình kingkarus0 Chung 4 ngày trước
26 阿芷
A Chỉ
Nr
Bình kingkarus0 Chung 4 ngày trước
27 甘夫人
Cam phu nhân
Nr
Bình kingkarus0 Chung 4 ngày trước
28 孝明皇帝
Hiếu Minh hoàng đế
nh
Bình kingkarus0 Chung 4 ngày trước
29 刘强
Lưu Cường
Nr
Bình kingkarus0 Chung 4 ngày trước
30 阴丽华
Âm Lệ Hoa
Nr
Bình kingkarus0 Chung 4 ngày trước
31 郭圣通
Quách Thánh Thông
Nr
Bình kingkarus0 Chung 4 ngày trước
32 承彦
Thừa Ngạn
Nr
Bình kingkarus0 Chung 15 ngày trước
33 黄承彦
Hoàng Thừa Ngạn
Nr
Bình kingkarus0 Chung 15 ngày trước
34 陈豨
Trần Hi
Nr
Bình kingkarus0 Chung 15 ngày trước
35
nhâm
x
Bình kingkarus0 Chung 15 ngày trước
36 安汉公
An Hán công
nh
Bình kingkarus0 Chung 15 ngày trước
37 姓王名莽
họ Vương tên Mãng
Nr
Bình kingkarus0 Chung 15 ngày trước
38 乡侯
hương hầu
nh
Bình kingkarus0 Chung 15 ngày trước
39 高皇帝
Cao hoàng đế
Nr
Bình kingkarus0 Chung 15 ngày trước
40 张公
Trương công
Nr
Bình kingkarus0 Chung 20 ngày trước
41 樊哙
Phàn Khoái
Nr
Bình kingkarus0 Chung 20 ngày trước
42 点将
điểm tướng
vi
Ẩn kingkarus0 Chung 21 ngày trước
43 竹筹
trúc trù
no
Bình kingkarus0 Chung 23 ngày trước
44 王金凤
Vương Kim Phượng
Nr
Bình kingkarus0 Chung 31 ngày trước
45 子尔
con em
a
Bình kingkarus0 Chung 32 ngày trước
46 河朔
Hà Sóc
Na
Bình kingkarus0 Chung 32 ngày trước
47 子经
Tử Kinh
Nr
Bình kingkarus0 Chung 33 ngày trước
48 儿郎
nhi lang
nh
Thấp kingkarus0 Chung 35 ngày trước
49 濮阳令
Bộc Dương lệnh
nh
Bình kingkarus0 Chung 36 ngày trước
50 华元化
Hoa Nguyên Hoá
Nr
Bình kingkarus0 Chung 40 ngày trước