Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
⭐⭐⭐ 3.9
Hành Giả Linh Cảnh
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 7
Bắt Đầu Tài Khoản Bị Trộm, Trở Tay Nạp Tiền Một Trăm Vạn
Đô thị
Ta, Tướng Phụ Nữ Đế, Khai Cuộc Chỉ Hươu Bảo Ngựa
Lịch sử
⭐⭐⭐ 5.4
Ta Có Một Cuốn Hàng Yêu Phổ
Trạch văn
Vì Thúc Chương, Ta Trà Trộn Vào Group Tác Giả
Đô thị
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Xâm Nhập Nhân Gian
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 5
Kiện Tiên Lục Địa
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 4.1
Vua Hắc Vụ
Đô thị
⭐⭐⭐ 5.1
Tu Tiên Theo Thời Gian Quản Lý Bắt Đầu
Trạch văn
⭐⭐⭐ 6.1
Ta Chỉ Nghĩ An Tĩnh Làm Cái Người Trong Cẩu Đạo
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Địa Sát Thất Thập Nhị Biến
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 6.1
Không Có Người Càng Hiểu Ma Vật Hơn Ta
Đô thị
⭐⭐⭐ 5
Người Gõ Canh Đại Phụng
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Ta Đem Mai Táng Chúng Thần
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 6
Cùng Học Thuật Của Đồng Liêu Vu Yêu Tụ Hội
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.4
Thái Giám Có Thể Có Ý Đồ Xấu Gì
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 5.3
Sư Muội, Ngươi Nghe Ta Giải Thích
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.5
Phi Tử Của Trẫm Đều Là Nhân Tài
Tiên hiệp
⭐⭐⭐ 4.7
Điện Hạ Đừng Như Thế
Kỳ huyễn
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Yêu Nữ Mời Dừng Bước
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.1
Ta Có Kỹ Xảo Độc Thân Đặc Thù
Trạch văn
⭐⭐⭐ 6
App Lông Vàng Của Ta
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Diablo: Huỷ Diệt
Trò chơi
⭐⭐⭐ 5.3
Kiếm Tiên Đại Sư Huynh Hôm Nay Liền Muốn Bày Cái Thống Khoái
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Thượng Phẩm Hàn Sĩ
Lịch sử