Thượng Phẩm Hàn Sĩ - Tặc Đạo Tam Si
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Thượng Phẩm Hàn Sĩ
Lịch sử
Vãn Minh - Kha Sơn Mộng
⭐⭐⭐⭐ 8.7
Vãn Minh
Lịch sử
Ký Thái Bình - Khổng Chương
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Ký Thái Bình
Giả tưởng
Tam Quốc Diễn Nghĩa - La Quán Trung
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.6
Tam Quốc Diễn Nghĩa
Lịch sử
Cơn Gió Mạnh - Tử Thoa Hận
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Cơn Gió Mạnh
Lịch sử
Tể Chấp Thiên Hạ - cuslaa
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Tể Chấp Thiên Hạ
Lịch sử
Phấn Đấu Tại Triều Minh Mới - Tuỳ Khinh Phong Khứ
⭐⭐⭐⭐ 7.7
Phấn Đấu Tại Triều Minh Mới
Lịch sử
Hoả Lực - Nhĩ Bất Yêu Phiến Ngã
⭐⭐⭐⭐ 8
Hoả Lực
Lịch sử
Gia Viên - Tửu Đồ
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Gia Viên
Lịch sử
Kiến Tặc - Triệu Tử Viết
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Kiến Tặc
Lịch sử
Triều Minh Những Chuyện Kia - Đương Niên Minh Nguyệt
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.2
Triều Minh Những Chuyện Kia
Lịch sử
Mạch Thượng Hành - Tập Quán Ẩu Thổ
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Mạch Thượng Hành
Lịch sử
Tinh Anh Màu Đỏ - Táng Hàn Tâm
⭐⭐⭐⭐ 8
Tinh Anh Màu Đỏ
Loại khác
Nhã Tao - Tặc Đạo Tam Si
⭐⭐⭐⭐ 8
Nhã Tao
Lịch sử
Ba Nghìn Mỹ Kiều Nương - Tử Thoa Hận
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Ba Nghìn Mỹ Kiều Nương
Lịch sử
Bổ Sót Truyện Tiếu Lâm Thiên Triều - Quỳ Cổ
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Bổ Sót Truyện Tiếu Lâm Thiên Triều
Lịch sử
Giang Sơn Nhiều Kiêu Như Thế - Tầm Ngư
⭐⭐⭐⭐ 8
Giang Sơn Nhiều Kiêu Như Thế
Lịch sử
Thanh Khách - Tặc Đạo Tam Si
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.2
Thanh Khách
Lịch sử
Bắc Đường - Tàm Thất Phế Nhân
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Bắc Đường
Lịch sử
Sở Thị Xuân Thu - Ninh Trí Viễn
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Sở Thị Xuân Thu
Lịch sử
Ba Chí Nước Ngoài - Xích Quân
⭐⭐⭐⭐ 8
Ba Chí Nước Ngoài
Lịch sử
Giữa Dòng Kích Tiếp - Đông Phong Tây Tẩm
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Giữa Dòng Kích Tiếp
Lịch sử