Trùng Sinh 1993 Đại Thời Đại - Tam Nguyệt Ma Trúc
⭐⭐⭐ 4.4
Trùng Sinh 1993 Đại Thời Đại
Đô thị
Pháp Y Quốc Dân - Chí Điểu Thôn
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Pháp Y Quốc Dân
Đô thị
Linh Cảnh Hành Giả - Mại Báo Tiểu Lang Quân
⭐⭐ 3.7
Linh Cảnh Hành Giả
Khoa viễn
Tiên Sáng Ngọc Chân - Tiểu Đạo Bất Giảng Võ Đức
⭐⭐⭐ 4
Tiên Sáng Ngọc Chân
Tiên hiệp
Gia Phụ Hán Cao Tổ - Lịch Sử Hệ Chi Lang
⭐⭐⭐ 5.1
Gia Phụ Hán Cao Tổ
Lịch sử
Ta Thật Sự Trường Sinh Bất Lão - Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa
⭐⭐⭐ 5.8
Ta Thật Sự Trường Sinh Bất Lão
Đô thị
Trùng Sinh: Quật Khởi Hương Giang - Tấn Thiết
⭐⭐⭐ 4.3
Trùng Sinh: Quật Khởi Hương Giang
Đô thị
Nương Tử Nhà Ta, Không Thích Hợp - Nhất Thiền Tri Hạ
⭐⭐ 3.5
Nương Tử Nhà Ta, Không Thích Hợp
Trạch văn
Ngươi Tốt, Ta 1979 - Lục Nguyệt Thính Đào
⭐⭐ 3
Ngươi Tốt, Ta 1979
Đô thị
Lâm Cao Sao Mai - Xuy Ngưu Giả
⭐⭐⭐ 6
Lâm Cao Sao Mai
Lịch sử
Triều Quốc 1980 - Tương Hoàng Kỳ
⭐⭐⭐ 3.9
Triều Quốc 1980
Đô thị
Đại Tần: Không Trang Rồi, Cha Của Ngươi Ta Là Tần Thuỷ Hoàng - Đầu Đỉnh Nhất Chích Miêu Miêu
⭐⭐ 2.9
Đại Tần: Không Trang Rồi, Cha Của Ngươi Ta Là Tần Thuỷ Hoàng
Lịch sử
Đại Hạ Cuối Đời Tuỳ Tước Rồng - Đoạ Lạc Đích Lang Tể
⭐⭐⭐ 4
Đại Hạ Cuối Đời Tuỳ Tước Rồng
Lịch sử
Nữ Chính Theo Trong Sách Chạy Đi Ra Xử Lý Thế Nào - Cơ Xoa
⭐⭐⭐ 4.2
Nữ Chính Theo Trong Sách Chạy Đi Ra Xử Lý Thế Nào
Đô thị
Gửi Rể - Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
⭐⭐⭐⭐ 6.7
Gửi Rể
Lịch sử
Thiệu Tống - Lựu Đạn Phạ Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Thiệu Tống
Lịch sử
Bạn Gái Của Ta Là Ác Nữ - Hải Để Mạn Bộ Giả
⭐⭐⭐⭐ 6.8
Bạn Gái Của Ta Là Ác Nữ
Đô thị
Nhanh Xem Đại Lão Kia - Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo
⭐⭐ 3.4
Nhanh Xem Đại Lão Kia
Đô thị
Sống Lại Tại Năm Cuối Khang Hy - Nhạn Cửu
⭐⭐⭐ 5.4
Sống Lại Tại Năm Cuối Khang Hy
Lịch sử
Tam Quốc: Phong Lưu Nhất - Triệu Tử Viết
⭐⭐⭐⭐ 7.5
Tam Quốc: Phong Lưu Nhất
Lịch sử
Biến Thành Huyết Tộc Là Cái Thể Nghiệm Gì - Thần Hành Hán Bảo
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Biến Thành Huyết Tộc Là Cái Thể Nghiệm Gì
Đô thị
Khánh Dư Niên - Miêu Nị
⭐⭐⭐ 5.9
Khánh Dư Niên
Giả tưởng
Màu Thơm Khuynh Thành - Thường Thư Hân
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Màu Thơm Khuynh Thành
Ngôn tình
Nhất Thế Chi Tôn - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 8
Nhất Thế Chi Tôn
Huyền ảo
Tuyết Trung Hãn Đao Hành - Phong Hoả Hí Chư Hầu
⭐⭐⭐ 6
Tuyết Trung Hãn Đao Hành
Huyền ảo