Vòng Tròn Số Mệnh - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Vòng Tròn Số Mệnh
Kỳ huyễn
Đạo Hữu Ngươi Kịch Bản Thật Dễ Coi - Lạt Tương Phối Hàm Ngư
⭐⭐ 3.5
Đạo Hữu Ngươi Kịch Bản Thật Dễ Coi
Trạch văn
Đạo Quỷ Dị Tiên - Hồ Vĩ Đích Bút
⭐⭐⭐⭐ 6.9
Đạo Quỷ Dị Tiên
Huyền ảo
Phấn Đấu Ở Russia - Mộng Đổng Đích Trư
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Phấn Đấu Ở Russia
Lịch sử
Theo Thợ Săn Cơ Giới Bắt Đầu - Trùng Mộng
⭐⭐⭐ 5.8
Theo Thợ Săn Cơ Giới Bắt Đầu
Trò chơi
Tu Tiên Theo Thời Gian Quản Lý Bắt Đầu - U Chúc
⭐⭐⭐ 5
Tu Tiên Theo Thời Gian Quản Lý Bắt Đầu
Trạch văn
Hỏi Kiếm - Hắc Đăng Hạ Hoả
⭐⭐⭐ 5
Hỏi Kiếm
Tiên hiệp
Lính Đánh Thuê Cùng Nhà Mạo Hiểm - Viên Trăn Đích Ngư Nha
⭐⭐⭐ 5.7
Lính Đánh Thuê Cùng Nhà Mạo Hiểm
Kỳ huyễn
Ma Nữ Của Thời Đại Cyber - Tiểu Tịch Tuế
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Ma Nữ Của Thời Đại Cyber
Khoa viễn
Lần Thứ Bốn Nguy Cơ Tài Chính Linh Thạch - Kiện Khang Quốc Vương
⭐⭐⭐ 5.6
Lần Thứ Bốn Nguy Cơ Tài Chính Linh Thạch
Khoa viễn
Chúng Sinh Kiếm - Ly Nhân Hoành Xuyên
⭐⭐⭐ 6
Chúng Sinh Kiếm
Tiên hiệp
Ni Nam Thi Chương - Hàm Ngư Phi Hành Gia
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Ni Nam Thi Chương
Trạch văn
Ta Conan Không Phải Pệnh Chần Kinh - Yên Hoả Tửu Tụng
⭐⭐⭐⭐ 6.3
Ta Conan Không Phải Pệnh Chần Kinh
Trạch văn
Thợ Săn Di Tích Sao Dị - Ám Trần Di Tán
⭐⭐⭐ 5.8
Thợ Săn Di Tích Sao Dị
Khoa viễn
Ta Tại Trong Tôn Hồn Phiên Đương Hồn Chủ - Linh Sơn Vương
⭐⭐⭐ 4.9
Ta Tại Trong Tôn Hồn Phiên Đương Hồn Chủ
Tiên hiệp
Yêu Đương Muốn Tại Sau Mô Phỏng - Quy Lai Tế Vũ Trung
⭐⭐⭐⭐ 7
Yêu Đương Muốn Tại Sau Mô Phỏng
Đô thị
Câu Lạc Bộ Người Mua Trafford - Tịch Sơn Bạch Thạch
⭐⭐⭐ 5.9
Câu Lạc Bộ Người Mua Trafford
Đô thị
Người Chơi Mời Lên Xe - Hải Yến Sơn
⭐⭐⭐ 5.3
Người Chơi Mời Lên Xe
Khoa viễn
Kỷ Nguyên Bí Thuật - Chính Bắc Phương
⭐⭐⭐ 5.3
Kỷ Nguyên Bí Thuật
Trò chơi
Hành Trình Áo Thuật - Cửu Kiếm Tông Sĩ
⭐⭐⭐ 5.4
Hành Trình Áo Thuật
Trò chơi
Dị Vực Trồng Rau Bộ Xương Khai Hoang - Tình Chung Lưu Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Dị Vực Trồng Rau Bộ Xương Khai Hoang
Trạch văn
Hoàng Huynh Cớ Gì Tạo Phản? - Nguyệt Kỳ Lân
⭐⭐⭐ 5.5
Hoàng Huynh Cớ Gì Tạo Phản?
Lịch sử
Trùng Sinh Từ Nhỏ Tiền Giãy Lên - Vân Hạ Na Phiến Hải
⭐⭐⭐ 5
Trùng Sinh Từ Nhỏ Tiền Giãy Lên
Đô thị
Gia Phụ Hán Cao Tổ - Lịch Sử Hệ Chi Lang
⭐⭐⭐ 5.1
Gia Phụ Hán Cao Tổ
Lịch sử
Chư Thiên Của Ảnh Đế Luân Hồi - Huệ Bằng Bằng
⭐⭐⭐ 5.8
Chư Thiên Của Ảnh Đế Luân Hồi
Khoa viễn