Những Yêu Quái Này Thế Nào Đều Có Thanh Máu - Chân Đích Diệc Trầm Tuý
⭐⭐ 3.7
Những Yêu Quái Này Thế Nào Đều Có Thanh Máu
Huyền ảo
Cựu Nhật Chi Lục - Hùng Lang Cẩu
⭐⭐⭐ 6.1
Cựu Nhật Chi Lục
Huyền ảo
Nhanh Xem Đại Lão Kia - Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo
⭐⭐ 3.4
Nhanh Xem Đại Lão Kia
Đô thị
Thượng Phẩm Hàn Sĩ - Tặc Đạo Tam Si
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Thượng Phẩm Hàn Sĩ
Lịch sử
Phủ Hán - Lựu Đạn Phạ Thuỷ
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Phủ Hán
Lịch sử
Châm Lại - Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo
⭐⭐⭐ 5.1
Châm Lại
Đô thị
Giải Trí Xuân Thu - Cơ Xoa
⭐⭐⭐⭐ 8
Giải Trí Xuân Thu
Tiên hiệp
Khuyết Hán - Thất Nguyệt Tân Phiên
⭐⭐⭐⭐ 7.4
Khuyết Hán
Lịch sử
Ngân Hồ - Kiết Dữ 2
⭐⭐⭐ 3.8
Ngân Hồ
Lịch sử
Đại Minh Xuân Sắc - Tây Phong Khẩn
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Đại Minh Xuân Sắc
Lịch sử
Tể Chấp Thiên Hạ - cuslaa
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Tể Chấp Thiên Hạ
Lịch sử
Thập Quốc Thiên Kiều - Tây Phong Khẩn
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Thập Quốc Thiên Kiều
Lịch sử
Trùng Sinh: Tâm Động - Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa
⭐⭐⭐⭐ 7.9
Trùng Sinh: Tâm Động
Đô thị
Máy Xay Lịch Sử - Mộc Doãn Phong
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Máy Xay Lịch Sử
Lịch sử
Hán Nguỵ Văn Khôi - Xích Quân
⭐⭐⭐ 6.2
Hán Nguỵ Văn Khôi
Lịch sử
Đại Thái Giám Cực Phẩm - Kim Vãn Hựu Đả Lão Hổ
Đại Thái Giám Cực Phẩm
Lịch sử
Nhã Tao - Tặc Đạo Tam Si
⭐⭐⭐⭐ 8
Nhã Tao
Lịch sử
Tam Quốc: Công Tử Danh Môn - Thanh Sáp Tần Quả
⭐⭐⭐ 6
Tam Quốc: Công Tử Danh Môn
Giả tưởng
Quan Lộ Xa Xôi - Robin Tạ
⭐⭐⭐⭐ 7.2
Quan Lộ Xa Xôi
Quan trường
Thanh Khách - Tặc Đạo Tam Si
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.2
Thanh Khách
Lịch sử
Lục Triều Vân Long Ngâm - Lộng Ngọc & Long Tuyền
⭐⭐⭐ 4.5
Lục Triều Vân Long Ngâm
Huyền ảo
Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Đời Người - Điếu Nhân Đích Ngư
⭐⭐⭐ 5.7
Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Đời Người
Loại khác