Luân Hồi Lạc Viên - Na Nhất Chích Văn Tử
⭐⭐⭐ 5
Luân Hồi Lạc Viên
Trạch văn
Vị Trà Yêu Đương Thường Ngày - Tuyết Mãn Trường An L
⭐⭐⭐ 5.9
Vị Trà Yêu Đương Thường Ngày
Trạch văn
Chúa Tể Quỷ Bí - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐⭐ 8.8
Chúa Tể Quỷ Bí
Huyền ảo
Linh Sơn - Từ Công Tử Thắng Trị
⭐⭐⭐⭐ 8.1
Linh Sơn
Tiên hiệp
Xuyên Thấu Sau Tái Bác Du Hí Diệt Sạch BOSS Thành Công Thượng Vị - An Bách
⭐⭐⭐⭐ 8.5
Xuyên Thấu Sau Tái Bác Du Hí Diệt Sạch BOSS Thành Công Thượng Vị
Ngôn tình
Nương Tử Nhà Ta Không Phải Yêu - Cực Phẩm Đậu Nha
⭐⭐⭐ 5.4
Nương Tử Nhà Ta Không Phải Yêu
Huyền ảo
Khánh Dư Niên - Miêu Nị
⭐⭐⭐ 5.9
Khánh Dư Niên
Giả tưởng
Thượng Phẩm Hàn Sĩ - Tặc Đạo Tam Si
⭐⭐⭐⭐ 8.6
Thượng Phẩm Hàn Sĩ
Lịch sử
Kinh Hãi Thiên Đường - Tam Thiên Lưỡng Giác
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Kinh Hãi Thiên Đường
Trò chơi
Trường Dạ Dư Hoả - Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Trường Dạ Dư Hoả
Huyền ảo
Gian Khách - Miêu Nị
⭐⭐⭐ 6.2
Gian Khách
Huyền ảo
Trùng Sinh: Máy Bay Yểm Trợ Của Ta Vậy Mà Là Hoa Khôi Trường Nàng Bản Thân - Ngã Yếu Đảo Kỵ Ngư Tam Thiên
Trùng Sinh: Máy Bay Yểm Trợ Của Ta Vậy Mà Là Hoa Khôi Trường Nàng Bản Thân
Đô thị
Kẹt Đồ - Phương Tưởng
⭐⭐⭐⭐ 8.2
Kẹt Đồ
Khoa viễn
Ẩn Sát - Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
⭐⭐⭐⭐ 8.3
Ẩn Sát
Đô thị
Triều Minh Những Chuyện Kia - Đương Niên Minh Nguyệt
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.2
Triều Minh Những Chuyện Kia
Lịch sử
Nhất Tiên Du - Hà Tả
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Nhất Tiên Du
Tiên hiệp
Thục Sơn - Lưu Lãng Đích Cáp Mô
⭐⭐⭐⭐ 8.4
Thục Sơn
Trò chơi
Nhã Tao - Tặc Đạo Tam Si
⭐⭐⭐⭐ 8
Nhã Tao
Lịch sử
Thanh Khách - Tặc Đạo Tam Si
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.2
Thanh Khách
Lịch sử