Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
Tổng hợp
474 chương
=base 474 chương
Gợi ý: Bấm " Đổi mới" để cập nhật danh sách chương tiết. Lần cập nhật cuối: 2 giờ trước.
Chương 1: Tiên theo nơi nào đến 1.
69shu - Chính văn
Chương 2: Lập chí cầu trường sinh 2.
69shu - Chính văn
Chương 3: Phàm nhân muốn bắt tiên 3.
69shu - Chính văn
Chương 4: Tiên nhân chắp một kiếm 4.
69shu - Chính văn
Chương 5: Đất bằng dậy gợn sóng 5.
69shu - Chính văn
Chương 6: Ngồi núi xem tiên đấu 6.
69shu - Chính văn
Chương 7: Cầu Long nuốt kiếm minh 7.
69shu - Chính văn
Chương 8: Tiên phàm vĩnh cách nhau 8.
69shu - Chính văn
Chương 9: Trời không tuyệt đường người 9.
69shu - Chính văn
Chương 10: Tiên pháp không đồng tu 10.
69shu - Chính văn
Chương 11: Tu tiên lại trâu ngựa 11.
69shu - Chính văn
Chương 12: Vị trí neo thứ hai hiện 12.
69shu - Chính văn
Chương 13: Phủ tay biến nhân gian 13.
69shu - Chính văn
Chương 14: Liễu tối lại tốn sáng 14.
69shu - Chính văn
Chương 15: Trúc cơ đã xương trắng 15.
69shu - Chính văn
Chương 16: Xách giữa bàn tay tiên 16.
69shu - Chính văn
Chương 17: Mọi sự đều đã bị 17.
69shu - Chính văn
Chương 18: Uyên thâm bằng ngư dược 18.
69shu - Chính văn
Chương 19: Vực hư muốn cắn người 19.
69shu - Chính văn
Chương 20: Vô ý lại công thành 20.
69shu - Chính văn
Chương 21: Thân đến tu tiên giới 21.
69shu - Chính văn
Chương 22: Cùng là vượt biên người 22.
69shu - Chính văn
Chương 23: Đảo lưu ly nhập tịch 23.
69shu - Chính văn
Chương 24: Luyện khí cần khử chướng 24.
69shu - Chính văn
Chương 25: Tiền tài tâm động lòng người 25.
69shu - Chính văn
Chương 26: Khéo nói mọi người 26.
69shu - Chính văn
Chương 27: Tuệ nhãn biết anh tài 27.
69shu - Chính văn
Chương 28: Thiên địa có nạn bão 28.
69shu - Chính văn
Chương 29: Chuyện hết cần rời bến 29.
69shu - Chính văn
Chương 30: Biển sâu không bảo tàng 30.
69shu - Chính văn
Chương 31: Thu hoạch lớn quy lưu ly 31.
69shu - Chính văn
Chương 32: Thể bảo có thể thông linh 32.
69shu - Chính văn