Protip: Đăng ký tài khoản Chivi ngay hôm nay để mở khoá các tính năng!
⭐⭐⭐⭐ 6.5
Đại Đường Nhất Phẩm
Lịch sử
⭐⭐⭐ 4.1
Nhất Bất Tiểu Tâm Tu Thành Đại Lão Liễu
Tu chân
⭐⭐⭐ 4.7
Đại Phụng Đả Canh Nhân
Tu chân
⭐⭐⭐⭐ 8.5
Lục Triều Vân Long Ngâm
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 4.8
Ngã Gia Nương Tử Bất Thị Yêu
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 7.3
Hi Linh Đế Quốc
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 6.2
Cựu Nhật Chi Lục
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 5.4
Ngã Đích Luyến Ái Du Hí Yếu Mãn Thương
Huyền ảo
⭐⭐⭐ 4.9
Giả Như Bị Vu Nữ Triền Trụ
Huyền ảo
Ngã Tưởng Tiên Cẩu Kỷ Niên
Tu chân
⭐⭐⭐ 6
Khiêu Quá Đàm Luyến Ái Bất Hành Mạ?
Trạch văn
⭐⭐⭐ 5.9
Ngã Chích Tưởng An Tĩnh Đích Tố Cá Cẩu Đạo Trung Nhân
Tu chân
⭐⭐⭐ 5.3
Nữ Đế Vọng Tưởng Tư Tự Chiếm Hữu Ngã
Lịch sử
⭐⭐ 3.5
Ngã Phi Si Ngu Thực Nãi Thuần Lương
Lịch sử
⭐⭐⭐⭐ 7.8
Tìm Kiếm Hạm Nương Đi Lạc
Trạch văn
⭐⭐⭐⭐ 6.4
Chân Âu Hoàng Dĩ Mạo Phục Nhân
Đồng nhân
⭐⭐⭐ 5.8
Tòng Tân Môn Đệ Nhất Khai Thuỷ
Khoa viễn
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Tòng Hồng Nguyệt Khai Thuỷ
Khoa viễn
⭐⭐⭐ 6.2
Võ Đạo Tông Sư
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐ 6.6
Trường Dạ Dư Hoả
Huyền ảo
⭐⭐⭐⭐⭐ 9.6
Tây Du Ký
Tiên hiệp
⭐⭐⭐⭐ 7.1
Vấn Đạo Hồng Trần
Tu chân
⭐⭐⭐ 5.3
Giá Thị Ngã Đích Kiếm Thánh Chi Lữ
Trạch văn
⭐⭐⭐ 4.9
Giá Cá Minh Tinh Ngận Tưởng Thối Hưu
Đô thị